Föräldrafokus som stärker anknytning

Metoden Föräldrafokus är ett verktyg som hjälper föräldrar att stötta sina barn under skoltiden. Med Föräldrafokus kan elevens skolresultat förbättras, vilket förebygger psykisk ohälsa, missbruk, brott och kriminalitet.

Publicerad 29 mars 2023
Isabel Eriksson har utarbetat metoden Föräldrafokus som nu ska spridas tack vare ett nytt projekt finansierat av Allmänna arvsfonden.

Föräldrafokus är en metod som Isabel Eriksson utarbetade för nio år sedan som skapar utrymme där barnets anknytning till sin förälder eller familjehemsförälder stärks. Detta i sin tur leder till en positiv utveckling hos barnet och bättre skolresultat. Nu har Barnombudet i Uppsala beviljats ett treårigt stöd från Arvsfonden för att utveckla och sprida Föräldrafokus.

Metoden grundas på anknytningsteori och utgår från att ett barn behöver ha en tillräckligt bra anknytning till minst en vuxen för att utvecklas positivt. Om barnets anknytningsbehov är tillgodosett kan det lättare fokusera på skolarbetet.

– Jag jobbade fram den här metoden för att bättre förstå mina egna barn. Jag har arbetat i många år på Arbetsförmedlingen och träffat tusentals ungdomar som inte klarat skolan och inte mått bra. Jag insåg att vad ungdomarna hade behövt mest av allt var vårdnadshavare som stannade upp, verkligen lyssnade på dem och respekterade deras känslor och behov.

– Jag förstod att föräldrar behöver först få en djup inblick i de förväntningar som ställs på deras barn, hur barnet upplever dem samt förstå vad barnet behöver för att sedan kunna skapa bra förutsättningar för inlärning, fortsätter hon. Därför skapade jag FöräldraFokus metoden.

Metoden går ut på att föräldern och barnet tillsammans följer upp veckan som gick när det gäller skolan och fritiden. De samtalar om vad barnet förväntades göra i varje ämne, vad barnet gjorde och hur det upplevde situationen. Här är det viktigaste att föräldern ger barnet utrymme att uttrycka sina känslor samt respekterar känslorna. Vill barnet göra på ett annat sätt kan de, utifrån barnets behov, skapa strategier. Det kan vara allt från att barnet behöver komma i säng tidigare till extra hjälp i något ämne i skolan. Samtalet mynnar ut i en planering för den kommande veckan.

FöräldraFokus metoden beskrivs i en handbok som innehåller bra, generell information om vad som påverkar ett barns inlärning och hur föräldern håller en givande dialog med sitt barn kring skolfrågorna. Handboken innehåller även ämnesrutor och veckokalendrar för ett helt läsår där föräldern och sitt barn tillsammans antecknar vad barnet ska göra, hur det ska göras och när det ska göras.

Metoden är för alla barn, oavsett förmåga, och kan användas under hela grundskolan och i gymnasiet. En stryka i metoden är att den är tydlig, lätt att följa och kan ge snabbt positivt resultat. Har man ett barn som inte har lust att samtala om skolan i början kan man i stället samtala om fritiden och helst planera in roliga aktiviteter som man gör tillsammans. När man gör roliga saker tillsammans slappnar både barnet och föräldern av, vilket stärker relationen.

– Vi som föräldrar bär på det yttersta ansvaret för att våra barn ska må bra och utvecklas i sin egen takt samt efter sina förmågor och förutsättningar. Jag är helt övertygad om att om vi gör rätt saker vid rätt tillfälle kan vi bidra till att våra barn utvecklar sin fulla potential, blir harmoniska individer och klarar av skolan, säger Isabel Eriksson. FöräldraFokus metoden hjälper föräldrar med denna omfattande och givande uppgift.

Projektet ”Föräldrafokus och familjestöd i skolan” ska implementera ett nytt sätt att arbeta med hela familjen via skolan. Inom projektet ska Barnombudet utbilda familjestödjare som kan stötta föräldrar och vårdnadshavare, bland annat via föräldrastödsmetoden Föräldrafokus. Under projekttiden kommer metoden att utvecklas till att innehålla en föräldrautbildning och tillvägagångssätt som stärker samarbete mellan skolan och hemmet.

– Vi tror verkligen att det här är en viktig komplettering för många barn och unga som idag saknar en struktur och samtal om sin skolgång eller fritid med sina närstående vuxna, säger Lisa Skiöld, verksamhetschef på Barnombudet.

– Föräldrafokus kan frigöra mycket resurser för de familjer och barn som behöver mer stöd genom att metoden kan vägleda i ett tidigt skede, i stället för att försöka lösa problem efter att de har uppstått.

Projektet startade i februari 2023 och kommer att ledas av Isabel Eriksson som tagit fram metoden Föräldrafokus.

Föregående Nästa