För få hälsoundersöks innan placering

Att placerade barn har sämre hälsa än andra barn har varit känt länge. Sveriges kommuner och regioner redovisar nu delar av resultatet från en kommande rapport kring placerade barns hälsa som visar på att många inte får en hälsoundersökning inför en placering.

Publicerad 17 november 2020
Många barn hälsoundersöks aldrig inför en placering, trots att det sedan länge är känt att placerade barn har sämre hälsa än andra barn.

Sveriges kommuner och regioner, SKR, har gjort motsvarande kartläggningar av placerade barns hälsa 2014 och 2016. De resultat som nu presenteras i den rapport som kommer om några veckor avser barn som varit förstagångsplacerade någon gång under perioden mellan 1 juli och 31 december 2019.

– Utvecklingen går för långsamt, förbättringar måste ske, konstaterar Mikael Mattsson Flink, handläggare på SKR.

Trots att det finns lagstadgade krav sedan 2017 kring rutiner för hälsoundersökningar för barn som ska placeras är det långt ifrån alla som undersöks. Kartläggningen visar att i närmare sex av tio fall hade socialtjänsten i sin utredning konsulterat barnhälsovården eller elevhälsan för ett utlåtande kring barnets hälsa. Knappt hälften av barnen genomgick en hälsoundersökning och skillnaderna är stora mellan dem som placeras enligt LVU och enligt SoL, där betydligt fler av LVU-placeringarna föregicks av en hälsoundersökning.

– Resultatet är oacceptabelt, vi missar i princip hälften av barnen, trots att det har funnits lagstadgade krav i flera år, säger Mikael Mattsson Flink.

Av de hälsoundersökta barnen visade sig ungefär en tredjedel vara i behov av vidare insatser, vilket ligger i linje med tidigare års undersökningar. Vi återkommer till fler resultat när SKR:s rapport släppts. 

Föregående Nästa