Digitala självhjälpsgrupper för familjehemsföräldrar

I somras startades Facebookgruppen B.A.R.N. som verkar för en djupgående förändring av socialtjänsten till en rättssäker myndighet som alltid sätter barnets bästa i första rummet. Nyligen utvecklades det hela till en förening med samma namn.

Publicerad 11 januari 2021
Nu kan föräldrar och familjehemsföräldrar som riskerar att få sitt barn omhändertaget eller omplacerat hjälpa varandra i en digital självhjälpsgrupp i Facebookgruppen B.A.R.N.

Bakom Facebookgruppen B.A.R.N. (Barnets bästa Alltid Rättssäkerhet Nu), som idag har över 1 000 medlemmar, står Susanne Säfström-Markebjer som själv är familjehemsmamma.

Susanne Säfström Markebjer har dragit igång Facebook-gruppen och föreningen B.A.R.N.

– Jag kände att det saknades en grupp där vi för fram sakliga argument, delar forskning och går igenom IVO-beslut eller JO-domar utan hårda ord eller smutskastning mellan föräldrar på ena sidan och familjehem på den andra sidan, som ofta förekommer i andra grupper, säger hon. I B.A.R.N. fokuserar vi på samhällets utsatta barn och inser att det är en styrka att ha med båda parter i diskussionerna.

– Vi är många familjehemsföräldrar, jourhemsföräldrar, föräldrar och andra anhöriga som tvingats leva med konsekvenserna av socialtjänstens beslut, som vi känner inte alltid är fattade på rättslig grund, säger Susanne Säfström-Markebjer.

Självhjälpsgrupper och "barnsnack"
I Facebookgruppen finns både publika samtalsgrupper, så kallade B.A.R.N.-snack, och självhjälpsgrupper där drabbade kan prata om sina problem med andra som är eller varit i en liknande situation.

– Här ska man få berätta utan att bli ifrågasatt eller emotsagd. Tanken är att i gruppen ge varandra stöd och hjälp, en del kommer säkert hitta varandra och ta kontakt med varandra utanför gruppen också, säger Susanne Säfström-Markebjer, som har drygt 20 års erfarenhet som behandlare, bland annat gällande personer med missbruksproblematik. Mötena sker digitalt och i dagsläget deltar ett tiotal personer varje vecka. Målgruppen är främst familjehem, jourhem och föräldrar som fått sina barn omhändertagna eller omplacerade.

Nästa B.A.R.N.-snack äger rum den 19 januari. På agendan står en föreläsning med Lizette Pålsson Sälling, utvecklingsledare på Solna stad som berättar om hur man kan skapa ett inkluderande klassrum för alla barn och elever genom att använda digitala verktyg för att nå barn och elever med särskilda behov som exempelvis NPF. Hon är tidigare artist men valde efter att ha upplevt en jordbävning i Thailand 2004 att byta yrkesbana och utbildade sig då till låg- och mellanstadielärare.

Bildade förening i november
I november bildades föreningen B.A.R.N som redan hunnit med att skriva ett par insändare kring hur socionomutbildningen behöver förändras från en generalist- till en expertutbildning och hur socialtjänsten behöver arbeta mer rättssäkert. Föreningen har också tagit fram en checklista som kommer att skickas till Sveriges samtliga socialnämnder, som ett verktyg för politikerna att säkerställa att barnets bästa har tillgodosetts i varje beslut som tas. Checklistan ska enbart ses som ett komplement och stöd och ersätter inte gällande lagar och riktlinjer. Listan finns att ladda hem här.

– Vi har valt att göra det lättillgängligt med rutor att bocka i om kravet är uppfyllt. Om inte alla rutor är ifyllda har inte barnets bästa tillgodosetts i tillräcklig utsträckning, säger Susanne Säfström Markebjer som på sikt har en förhoppning om att starta ett riksdagsparti som driver frågan om barnets bästa.

Föregående Nästa