Barnets bästa ska bli avgörande

Barnets bästa ska kunna bli avgörande för om en LVU-placering ska upphöra eller inte. Det föreslår riksdagens utredare Anders Hagsgård. Han har tagit fem punkter som ska ligga till grund för en bedömning av vad som är barnets bästa.

Publicerad 2 mars 2022
Riksdagen vill att barnets bästa ska vara avgörande för om en LVU-placering ska upphöra eller inte. Foto: Pixabay

Hagsgård konstaterar att det finns ett glapp mellan intentionen med nuvarande lagstiftning och hur den faktiskt tillämpas. Av de 17 500 barn som är placerade är det bara drygt 300 placeringar varje år som avslutas genom vårdnadsöverflytt och ett tiotal genom flyttningsförbud. Ofta är föräldrarna positivt inställda till vårdnadsöverflytt i de fall som avgörs varje år.

Han föreslår nu att barnets bästa blir ett speciellt rekvisit, villkor, som ska beaktas vid en bedömning om LVU ska upphöra. I korta ordalag ska myndigheterna ställa sig frågan: "Riskerar barnets hälsa eller utveckling att allvarligt skadas om vården upphör". Om svaret på den frågan är ja, ska tvångsvården fortsätta. Föräldrarätten prioriteras ner framför barnets bästa. 

Tvångsvård kan fortsätta om barnet mår bäst av det
I praktiken innebär hans förslag att även om föräldrarnas förmåga att ta hand om ett barn förändrats på "ett varaktigt och genomgripande sätt", så kan tvångsvården ändå fortsätta om socialnämnden och förvaltningsrätten anser att barnet mår bäst av att den vården fortsätter.

För att bedöma vad som är barnets bästa har utredningen lagt fram fem punkter att ta ställning till:

  • Barnets egna inställning till samhällsvård och önskan om sin placering.
  • Barnets relation till föräldrar, syskon och familjehem.
  • Barnets förankring i skola/förskola och sociala miljöer.
  • Ålder, placeringstid och behov av kontinuitet
  • Särskilda behov, exempelvis pågående traumabehandling inom BUP.

En sammanvägd bedömning av dessa faktorer ska avgöra barnets bästa.

Begränsning av hemtagningsbegäran
I förslaget föreslås också en begränsning av hemtagningsbegäran. Om föräldern fått avslag och på nytt lämnar in en ny begäran utan att omständigheterna förändrats behöver inte den prövas på sex månader. Paragrafen om flyttningsförbud tas bort från LVU och flyttas istället till SoL.

Förtydliga lagen
För att förtydliga barnets bästa menar Hagsgård att lagen bör heta Lagen om särskilda bestämmelser om vård av barn och unga. Med barn menas alla upp till 18 år, för dessa ska barnets bästa alltid prövas. Unga avses personer mellan 18-21 som omfattas av LVU, vilket sker i fall då omhändertagandet sker på grund av eget beteende hos den unge.

Förslaget skickas nu ut till omkring 80 remissinstanser som ska svara senast i juni. Efter valet kan ett politiskt beslut fattas.

Föregående Nästa