Allt fler unga söker hjälp från BUP

Under förra året genomfördes 160 000 fler besök inom barn- och ungdomspsykiatrin jämfört med för fem år sedan. I procent handlar det om en ökning på 16 procent och pandemin har bidragit.

Publicerad 11 augusti 2022
På fem år har andelen besök hos BUP ökat med 16 procent. Bild: Pixabay

Under en längre tid har antalet barn och vuxna som behöver psykiatrisk vård ökat i Sverige. Orsakerna är förstås individuella men utvecklingen handlar sannolikt om samhället vi lever i, med de ökande kraven och förväntningarna vi har på oss och de krav vi själva ställer på livet och hur det ska vara. Pandemin har också påverkat den psykiska hälsan med ökad oro och färre sociala sammanhang, enligt SKR, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Under 2021 var 6,2 procent av alla barn och unga mellan 0 och 17 år i kontakt med BUP. Det är en ökning från 5,5 procent 2017 och en förhållandevis hög andel i internationell jämförelse. Det handlar om 17 700 fler barn och unga, en ökning med 14 procent. Inom BUP dominerar flickor i åldersgruppen 13-17 år och pojkar i åldersgruppen 7-12 år.

40 procent får digitalt stöd
Enligt bland andra Folkhälsomyndigheten och Bris har den minskade tillgången till skola och sociala sammanhang under pandemin troligtvis varit en större bidragande faktor till försämrade psykiatriska tillstånd. Pandemin har samtidigt medfört en ökning av andelen distanskontakter som nu utgör närmare 40 procent av alla besök inom BUP och 30 procent inom vuxenpsykiatrin.

Trots att kapaciteten ökat och fler arbetar inom BUP idag har behovet av vård ökat i ännu snabbare takt. Det medför att nya metoder behöver utvecklas för att öka tillgängligheten och kunna tillgodose vårdbehoven. Digitalt stöd är ett effektivt och bra komplement för många barn och vuxna, men kan förstås inte alltid ersätta fysiska besök, som lyfts fram av SKR.

Andelen distanskontakter utgör nu närmare 40 procent av alla besök inom BUP och 30 procent inom vuxenpsykiatrin.

Över hälften fick första besök inom 30 dagar
Kapaciteten inom såväl BUP som vuxenpsykiatrin har ökat kraftigt de senaste åren, men behoven av vård ökar i ännu snabbare takt. Det har lett till att väntetiderna har ökat. 2021 fick 60 procent av alla remitterade barn och unga komma på ett första besök till BUP inom 30 dagar. 69 procent av de med beslut om behandling fick sina behandlingar påbörjade inom 30 dagar.

– Att behöva vänta länge på att få hjälp och stöd är oerhört slitsamt för barnet och alla i dess närhet. Ett omfattande arbete pågår i alla regioner för att ytterligare öka tillgängligheten inom såväl primärvården som den specialiserade vården. Samtidigt är det avgörande att vi kan vända utvecklingen och stärka den psykiska hälsan bland barn och unga. Det är inget som vården kan klara ensamt utan kräver kraftfulla insatser från alla delar av samhället, skriver SKR i ett pressmeddelande. 

Föregående Nästa