Unicef vill stärka skyddet för barn som utsätts för våld i hemmet

Barn som utsätts för våld i hemmet har ett bristande skydd, konstaterar Unicef i en ny rapport. Barnaga är förvisso olagligt i Sverige sedan 40 år tillbaka, men trots det inte alltid straffbart, vilket Unicef vill se ändring på.

Publicerad 8 april 2019
Flicka med en nalle sitter på en träbro Flicka med en nalle sitter på en träbro
Unicef vill införa en speciell bestämmelse i brottsbalken som rör alla former av våld mot barn.

I rapporten ”Olagligt men inte straffbart” har Unicef Sverige dels granskat ett antal domar där föräldrar åtalats för att ha utövat våld mot sina barn och dels undersökt hur det straffrättsliga skyddet ser ut för barn som utsätts för våld i hemmet. Bland annat har man kommit fram till att det finns ett glapp mellan agaförbudet i föräldrabalken och bestämmelserna i brottsbalken.

Vissa former av våld mot barn räknas inte som ett brott enligt svensk lag, till exempel psykiskt våld som hot, trakasserier och att bevittna våld. Agaförbudet omfattar fler former av våld än vad de straffrättsliga bestämmelserna för misshandel i brottsbalken gör. Det innebär att vissa former av barnaga inte räknas som ett brott enligt brottsbalken och därmed inte är straffbart, trots att det är olagligt.
- Samhället sviker de här barnen eftersom det saknas ett heltäckande rättsligt skydd när de utsätts för misshandel av sina föräldrar. Det här handlar om barn som befinner sig i en särskilt utsatt situation, som har en beroendeställning till föräldern och som utsätts för våld i det egna hemmet, den miljö som ska vara barnets trygghet, säger Christina Heilborn, chefsjurist vid Unicef Sverige.

Därför anser organisationen att det behöver införas en ny straffrättslig bestämmelse, misshandel mot barn, som utgår från barnkonventionens bestämmelser. En bestämmelse, som särreglerar föräldrars och andra omsorgspersoners våld mot barn, och stärker barnets rätt att inte utsättas för våld. Barns ställning som bärare av rättigheter behöver stärkas och barn måste få upprättelse när deras rättigheter kränks, menar Unicef.

Unicef Sveriges tre krav:

1. Att det införs en särskild bestämmelse i brottsbalken om misshandel mot barn.
2. Att våld mot barn i svensk lag överensstämmer med barnkonventionens bestämmelser och därmed även innefatta alla former av psykiskt våld.
3. Att barn som utsätts för våld i hemmet får tillgång till socialt stöd och skydd samt till ett anpassat stöd i rättsprocessen.

Föregående Nästa