Samverkan krav vid oro för väntat barn

Samverkan mellan hälso- och sjukvård och kommuner är ett krav enligt de nya riktlinjer som tagits fram i Västra Götaland när det förekommer oro för ett väntat barn.

Publicerad 8 januari 2021
Gravid kvinna Gravid kvinna
I Västra Götaland har en länsgemensam riktlinje för länets kommuner samt regionen tagits fram gällande hur man ska arbeta när det förekommer oro för ett väntat barn.

Västra Götalandsregionen har tillsammans med de 49 kommunerna i länet tagit fram nya riktlinjer för hur man ska arbeta när oro för ett ofött barn förekommer.

– Det tydligaste budskapet är att vi ska samverka redan under graviditeten, säger Tina Andersson, Kunskapscentrum för jämlik vård i Västra Götalandsregionen, som presenterade den nya riktlinjen under Barnrättsdagarna i november. 

Skapa säkerhet och trygghet för det väntade barnet
Riktlinjerna är framtagna för att skapa säkerhet och trygghet för det väntade barnet genom att uppmärksamma blivande föräldrars levnadsvillkor, behov och föräldraförmåga samt bedöma risker ur ett medicinskt, socialt och psykologiskt perspektiv.

– Utgångspunkten är att den gravidas vilja ska respekteras, men även utan kvinnans samtycke kan vi samverka över myndighetsgränserna och dela information som vi anser är nödvändig för att kunna göra insatser för att skydda barnet. Det centrala i arbetet är barnets hälsa och välmående, säger Lina Ljung Roseke, psykolog i Västra Götalandsregionens barnskyddsteam och områdeschef Barn- och ungdomsmedicin, södra Älvsborg.

Anledningar till oro för ett väntat barn kan vara missbruk eller psykisk ohälsa hos den gravida kvinnan, men också exempelvis våld i hemmet, sociala problem eller levnadsförhållanden som gör att omsorgen till barnet påverkas negativt.

Samverkan med eller utan samtycke
Arbetsmodellerna för samverkan ser lite olika ut beroende på om kvinnan samtycker eller inte till samverkan. Om kvinnan samtycker inleder myndigheterna sin samverkan. När regionen och kommunen fått kontakt med varandra börjar man jobba med en samordnad plan, som ska användas som underlag för planering av insatser för det väntade barnet. En samordnad plan för ett väntat barn kan ingå som en del i en SIP, samordnad individuell plan, för den gravida. Om kvinnan däremot inte samtycker till samverkan kan kommunen ändå ta kontakt för att informera om och erbjuda hjälp och stöd redan under graviditeten, men också förbereda för att i samband med barnets födelse inleda utredning och kunna fatta beslut om insatser vid behov. En SIP kan inte upprättas utan kvinnans samtycke.

Riktlinjen gäller fram till dess att barnet är fött. Efter födelsen finns andra riktlinjer för myndigheternas arbete och samverkan. Lokala rutiner för hur man ska arbeta med riktlinjen håller på att tas fram i de olika verksamheterna i Västra Götaland.

Föregående Nästa