IVO: Mycket kvar innan barnets rättigheter tillgodoses fullt ut

Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen lag i Sverige. Målet för barnrättspolitiken är att barn ska respekteras och ges möjlighet till utveckling och trygghet samt delaktighet och inflytande. Trots det konstaterar IVO i en ny rapport att det finns mycket kvar att göra för att socialtjänsten ska tillgodose barnets rättigheter fullt ut.

Publicerad 8 juni 2021
IVO konstaterar att det finns mycket att göra för att tillgodose barn och ungdomars rättigheter inom den svenska socialtjänsten.

Enligt en enkätstudie som IVO gjort med ungdomar på HVB-hem, stödboenden och SiS ungdomshem upplever var femte kränkningar som mobbing, övergrepp eller hot och våld på SiS-hemmen. Motsvarande siffra för HVB är var tionde. Det finns tydliga skillnader mellan flickors och pojkars svar i enkäten. Flickor skattar sina upplevelser lägre än pojkar. IVO anser att detta är mycket allvarliga och oroande uppgifter. Det är socialnämndernas och de enskilda huvudmännens ansvar att säkra en god kvalitet i verksamheterna, så att barn och unga kan växa upp under trygga och goda förhållanden.

IVO konstaterar också att det finns stora brister i socialtjänsternas handläggning av ärenden som rör barn och unga samt i hur socialnämndernas styr och leder sina verksamheter. Under 2020 är andelen tillsynsbeslut med brister cirka 60 procent. Socialtjänstens bedömning förutsätter att de har tillgodosett barnets rätt till information, att komma till tals och att vara delaktig. Även små barns röster ska synliggöras i utredningen. Av drygt 100 ärenden där IVO har granskat barns bästa och barns delaktighet under 2020 fanns brister i ungefär hälften av ärendena.

Socialtjänstens arbete för att skydda barn och unga från våld måste också stärkas konstaterar IVO. Våld mot barn är aldrig acceptabelt. Socialtjänsten är skyldig att uppmärksamma och ge stöd till både våldsutsatta och barn som bevittnar våld. IVO fortsätter att se brister i hur socialtjänsten handlägger ärenden om våld i nära relationer. Detta har återkommande rapporterats från IVO och tyvärr har ingen förbättring uppmätts. ”Bristerna leder till att barn och unga som utsätts för eller bevittnar våld inte får det skydd och det stöd som de har rätt till”, skriver IVO i sin rapport.

 

Föregående Nästa