Forskare ska studera familjehem ur ett ekonomiskt perspektiv

Forskare på Socialhögskolan i Lund ska studera hur familjehem ser på och berättar om arvodet de får för sitt uppdrag. – Socialpsykologiska och moraliska innebörder som pengar och ekonomi har sällan stått i centrum inom forskningen kring familjehem. I detta projekt tar vi fasta på just detta, säger Malin Åkerström, professor emerita vid Lunds universitet, som ansvarar för projektet.

Publicerad 1 juni 2022
En kvinna sitter vid datorn En kvinna sitter vid datorn
Forskare på Socialhögskolan i Lund ska studera familjehemmens ekonomi ur ett nytt perspektiv. Foto: Pexels
Malin Åkerström, professor emerita vid Socialhögskolan i Lund, ska undersöka hur familjehem ser på och berättar om arvodet de får för sitt uppdrag. Foto: Jenny Loftrup

Forskningsprojektet ”Pekuniär känslighet i berättelser om familjehemsplacering” beviljades nyligen drygt tre miljoner kronor från Forte. Syftet är att i detalj studera betydelsen av pengar i familjehemsvårdens omsorgs- och rekryteringspraktiker och de konsekvenser som betydelsetillskrivningarna kan medföra. Kort sagt: När är det legitimt att prata om pengar i samband med familjehem och när är det det inte? Utifrån frågeställningarna hur pengar – såsom arvoden och ersättningar – framställs i familjehemsvårdens dokument, utbildningsmaterial och i kontakten med familjehemmen samt hur familjehemsföräldrar hanterar frågan om pengar när de berättar om sitt åtagande ska forskarna angripa ett känsligt ämne som det inte forskats om tidigare.

Viktigt för nyrekrytering
– Vi vill kunna prata sakligt med familjehem om hur de ser på uppdraget och den ekonomiska ersättning som de får, säger Malin Åkerström, professor emerita i sociologi vid Lunds universitet som är ansvarig för projektet.

Att kunna prata om ersättningar och arvoden för familjehemsuppdrag kan vara avgörande för framgångsrik rekrytering av familjehem. De flesta familjehem sägs fungera väl och många efterlyser att frågan om arvoden och ersättningar avstigmatiseras. I media framkommer inte allt för sällan rubriker om stora summor pengar som familjer ”tjänar” på sina placeringar, familjehemmen kan även stöta på fördomar i samhället kring pengar kopplat till familjehemsvård.

Studerar hur familjehemmen hanterar omgivningen förväntningar
Forskningsstudien kommer gå in på hur familjehemmen hanterar omgivningens förväntningar och eventuella frågeställningar, varierande ekonomiska sammanhang kring omsorgsarbetet och hur vardagslivet som familjehem ser ut i ett ekonomiskt sammanhang. Vad ska pengarna räcka till? Förhandlar familjehemmen om arvodet?

– Vi kommer att intervjua ungefär 40 familjehem och söker nu deltagare som vill vara med och berätta. Vi har precis fått den etiska prövningen godkänd och kommer dra igång mer på allvar i hösten. Men vill man vara med får man jättegärna kontakta mig redan nu, säger Malin Åkerström. Hon har själv nyligen blivit familjehem till en nätverksplacering, vilket ytterligare förstärkt hennes intresse för området.

I en andra del av projektet kommer forskarna att studera hur myndigheter och andra organisationer hanterar ämnet pengar i relation till arvoderad familjehemsplacering. Hur bemöter de frågor om arvoden och kostnadsersättningar? Förmedlar de färdiga ekonomiska argument i sitt informationsmaterial? Forskarna ska också titta närmare på ekonomiska frågor presenteras för personer som funderar på att bli familjehem och vilka ekonomiska frågor och eventuella problem som aktualiseras under en placering.

Projektet kommer pågå under tre år.

Vill du delta i projektet? Kontakta Malin Åkerström, Malin.Akerstrom@soc.lu.se

Föregående Nästa