Första besluten om ersättningsnivåerna till barn som utsatts för barnfridsbrott

Brottsoffermyndigheten har nu fattat beslut i de första ärendena gällande det nya barnfridsbrottet, som trädde i kraft den 1 juli 2021. I två fall får barnen dubbelt så mycket i kränkningsersättning jämfört med vad de tidigare blivit tilldömda i domstol.

Publicerad 15 mars 2022
Nämnden för brottsskadeersättning har nu prövat och fattat beslut i tre ärenden om barnfridsbrott av normalgraden vid ett tillfälle. Bild: Johnér Bildbyrå.

Syftet med den nya lagen är att stärka det straff­rättsliga skyddet för barn som utsätts för att bevittna brott mellan närstående. Nämnden för brottsskadeersättning har nu prövat och fattat beslut i tre ärenden om barnfridsbrott av normalgraden vid ett tillfälle. I samtliga ärenden har ersättningen bestämts till 10 000 kronor för kränkning, och för två av tre barn innebär det en dubbelt så hög ersättning jämfört med vad de blev tilldömda i domstol.

– De nya ersättningsnivåerna speglar brottens allvar och barns utsatthet på ett tydligt sätt, och vi hoppas att ersättningarna ska bidra till att öka upprättelsen hos utsatta barn, säger Anders Alenskär, generaldirektör vid Brottsoffermyndigheten.

Förbättrar barnens möjligheter till ersättning
I och med den nya lagen utvidgades också uppdraget för barnens särskilda företrädare. Idag omfattas även åtgärder vid verkställighet av skadestånd och ansökan om brottsskadeersättning.

– Det förbättrar helt klart barnens möjligheter att få ut sin ersättning. Nu finns inte längre någon risk för intressekonflikter eller att ansökan av annan anledning aldrig görs. Den särskilda företrädaren kan på egen hand göra barnets ansökan till Brottsoffermyndigheten, säger Anna Sundén Larsson, jurist vid Brottsoffermyndighetens brottsskadeenhet.

Brottsoffer­myndigheten tolkar förarbetsuttalandena som att straffvärdet för barnfridsbrott av normal­graden, som riktmärke, bör vara lika högt som för det grund­brott som barnet bevittnat. Nämnden bedömer därför också att kränkningsersättningen till de utsatta barnen bör vara i paritet med den kränkningsersättning som målsäganden till grundbrottet är berättigad till.

Utgångspunkt för lägsta ersättningsnivå
De nu aktuella ärendena ses som en utgångspunkt för den lägsta ersättningsnivån vid barnfridsbrott av normalgraden. Om ett barn utsätts för barnfridsbrott vid fler tillfällen eller för grovt barnfridsbrott kan högre ersättningsnivåer aktualiseras.

– När det kommit in fler ansökningar kommer Nämnden för brottsskadeersättning att ta ställning till ersättningsnivån vid olika grader av barnfridsbrott och även vid flera fall av barnfridsbrott mot en och samma målsägande, säger Magnus Öhrn, chef för brottsskadeenheten.
Forskning visar att barn som bevittnar brott löper ökad risk att drabbas av fysisk och psykisk ohälsa på både kort och lång sikt. Att uppleva våld i familjen kan också vara mer skadligt för barn än om de själva utsätts för våld, eftersom barnen blir känslomässigt övergivna och skyddslösa.

Kan inte undgå att bevittna brottet
Brottsoffermyndigheten skriver i besluten att barn som utsätts för barnfridsbrott i bostaden ofta har begränsade möjligheter att undgå att bevittna brottet. Gärningspersonen är också någon som de ska kunna känna förtroende för.

– Barn som bevittnar brott i hemmet berövas den trygghet som de har rätt till. Våldet kan i värsta fall påverka barnen hela livet. Det är därför otroligt bra att lagstiftningen nu är på plats så att fler barn kan komma till tals och få upprättelse, delvis genom brottsskadeersättning, säger Magnus Öhrn.

Föregående Nästa