Vanlig frågor

Hur anmäler jag intresse för uppdrag?

Du kan registrera dig i Familjehemsbanken, i din kommun och/eller hos företag. Läs mer…

Vilka krav finns det?

Du är en trygg person med ett överskott av tid, värme och tålamod. Du har ett rum ledigt och är positiv till samarbete med socialtjänst och föräldrar. Läs mer…

Vad innebär vårdnadsöverflyttning?

Vid en VÖF blir man särskilt förordnad vårdnadshavare och får det juridiska ansvaret för barnet. Läs mer…

Hur deklarerar man som familjehem och jourhem?

Här finns information om hur du deklarerar som familjehem, jourhem och kontaktfamilj. Läs mer...

Vem är tillsynsmyndighet för socialtjänsten?

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) är tillsynsmyndighet för bl.a socialtjänsten. Om man är missnöjd med socialtjänstens insatser har man rätt att framföra synpunkter och anmäla klagomål. Vart man ska vända sig beror på vad klagomålet gäller.

Mer information finns på IVO´s hemsida.

Vad innebär privatplacering?

Privatplacering är inte en placeringsform utan en överenskommelse mellan föräldrahemmet och det aktuella hemmet dit barnet är tänkt ska flytta. 

I Socialstyrelsens publikation Placerade barn och unga - handbok för socialtjänsten (2020), sidan 86, finns mer information om privatplacering.

"Privatplacering kräver medgivande från socialnämnden
Socialnämnden kan genom en så kallad privatplacering medverka till att ett barn får bo stadigvarande hos en annan familj, utan att det är fråga om en placering i familjehem. Privatplacering är ingen placeringsform, utan en överenskommelse mellan vårdnadshavaren och det aktuella hemmet.
Ett barn får inte utan socialnämndens medgivande eller beslut om vård tas emot för stadigvarande vård och fostran i ett enskilt hem som inte tillhör någon av föräldrarna eller någon annan som har vårdnaden om honom eller henne.
Krav på medgivande för så kallade privatplaceringar gäller barn upp till 18 års ålder. Medgivande krävs inte när barnet flyttar till en förälder som inte är vårdnadshavare eller till någon annan som har vårdnaden om barnet."

Vidare kan man läsa på sidan 87:

"Kännedom om barnet behövs
En privatplacering är en överenskommelse mellan vårdnadshavaren och det aktuella hemmet. En sådan överenskommelse förutsätter att
socialnämnden har lämnat medgivande enligt 6 kap. 6 § SoL. Vid en privatplacering bedöms barnet inte ha något vårdbehov och ekonomisk ersättning till hemmet utgår inte från nämndens sida.
Nämnden behöver skaffa sig viss kännedom om barnet, dess behov samt skälet till den privata placeringen. Det kan nämligen inte uteslutas att barnets situation är sådan att en familjehemsplacering är motiverad. Om det i samband med medgivandeutredningen framkommer uppgifter som visar att barnet kan vara i behov av stöd eller skydd från socialtjänsten ska en utredning enligt 11 kap. 1 § SoL inledas."

Jag vill bli familjehem till ett specifikt barn

Om barnet redan är aktuellt inom socialtjänsten så vänder du dig och barnet (om det är möjligt) till barnets handläggare hos socialtjänsten och berättar att barnet vill bli placerat hos dig. Det görs en bedömning av barnet situation och hur det mår. Det slutgiltiga beslutet tas alltid av socialtjänsten.

Om barnet ännu inte är aktuellt inom socialtjänsten men kanske mår dåligt i sin hemmiljö, så är det socialtjänsten i den kommun som barnet bor i som man vänder sig till. Det är också bra om barnet kontaktar socialtjänsten och berättar att det inte mår bra och skulle vilja få komma till dig. När socialtjänsten får information om att ett barn far illa så görs alltid en bedömning om det ska inledas en utredningen eller inte. Mer information kring hur det går till om en utredning inleds, får du av socialtjänsten.