Ersättning jourhem

Vid en placering utgår ekonomisk ersättning. Dess storlek beror på uppdragets omfattning och barnets ålder. Att öppna sitt hem för ett barn, ungdom eller vuxen handlar inte om pengar, utan om att man hjälper någon som behöver en trygg och stabil tillvaro.

Några specifika rekommendationer för vanliga jourhem finns inte, utan kommunerna och andra använder sig oftast av de rekommendationer från SKL, som finns för familjehem. Däremot finns det rekommendationer för kontrakterade jourhem, se punkt 4 nedan.

Att vara kontrakterat jourhem innebär att man fortlöpande  står till uppdragsgivarens förfogande. Det kan vara via en kommun eller ett  företag. Man blir kontrakterad för en eller flera platser och är skyldig att ta emot de barn och ungdomar som uppdragsgivaren behöver placera. Man får arvode även då inget barn är placerat i hemmet. Full omkostnadsersättning utgår dock enbart när ett barn placeras.

För att läsa cirkuläret i sin helhet hänvisar vi till SKL´s hemsida, cirkulärnummer 17:52.


Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m. för år 2018

Ersättningen är per månad och barn. Omkostnaden är nästintill skattefri och arvodet är skattepliktigt.

Rekommendationer
1. Ersättningar vid placering av barn och unga enligt SoL, LVU och LSS
2. Ersättning vid placering av förälder med barn enligt SoL, LVU och LSS
3. Ersättning vid placering av vuxen enligt SoL
4. Ersättning till kontrakterade jourhem enligt SoL och LVU

1. Ersättning vid placering av barn och unga enligt SoL, LVU och LSS

Omkostnadsersättning

Ålder

Omkostnadsersättning

Förhöjd omkostnadsersättning

  0 – 12 år

3 981 kr

5 688 kr

13 - 19 år

4 550 kr

6 446 kr

Arvodesersättning

Ålder

Arvode

Exempel på förhöjt arvode

  0 – 12 år

6 075 kr

9 690 kr

11 513 kr

13 629 kr

13 – 19 år

7 880 kr

9 690 kr

11 513 kr

13 629 kr

2. Ersättning vid placering av förälder med barn enligt SoL, LVU och LSS

När en förälder placeras tillsammans med sitt/sina barn så utgår ersättning både för föräldern (se ersättningsrekommendationer nedan) och för barnet/barnen (se ersättningsrekommendationer ovan).

Omkostnadsersättning

Omkostnadsersättning

Förhöjd omkostnadsersättning

4 550 kr

6 446 kr


Arvodesersättning

Arvode

Exempel på förhöjt arvode

9 690 kr

11 513 kr

13 629 kr

3. Ersättning vid placering av vuxen enligt SoL

Omkostnadsersättning

Omkostnadsersättning

Förhöjd omkostnadsersättning

4 550 kr

6 446 kr


Arvodesersättning

Arvode

Exempel på förhöjt arvode

9 690 kr

11 513 kr

13 629 kr

4. Ersättning till kontrakterade jourhem enligt SoL och LVU

Observera att denna ersättning endast gäller kontrakterade jourhem. Rekommendationer för ersättningar gällande vanliga jourhem är samma som för familjehem, se ovan.

Omkostnadsersättning

Fast omkostnadsersättning (1)

Rörlig omkostnads ersättning (2)

1-2 platser

3-4 platser

Enl. rekommendationer för omkostnads-
ersättningar för familjehem för resp. ålder

948 kr

1 896 kr

(1.) Då inga barn finns placerade
(2.) Då barn finns placerade  

Arvodesersättning
Ersättningen är fast och utgår oavsett om barn är placerade eller inte, inget tillägg utgår vid placering.

1 plats

2 platser

3-4 platser

13 629 kr

19 672 kr

27 242 kr