Hur man tolkar ersättningsrekommendationerna

Varje uppdrag är unikt och det är svårt att veta vilken ersättning man får vid en placering eftersom nivån beror på uppdragets omfattning och barnets ålder. Grundtanken är dock att man inte ska ha ett uppdrag som huvudinkomst eftersom man oftast inte vet hur länge barnet eller ungdomen stannar.

För att läsa cirkulären i sin helhet hänvisar vi till SKL´s hemsida, 17:5217:53 samt 17:54.


Exempel 1: Placering i familjehem av ett barn, 7 år gammalt

Det cirkulär man ska titta på är SKL´s cirkulär nummer 17:52, Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningarna m.m. för år 2018.

Omkostnadsersättning

Ålder Omkostnadsersättning Förhöjd omkostnadsersättning
0 – 12 år 3 981 kr 5 688 kr
13 - 19 år 4 550 kr 6 446 kr
 • Då barnet är 7 år så tittar man i tabellen för ålder 0-12 år.
 • Den lägsta rekommenderade ersättningsnivån är 3 981 kr och den högsta 5 688 kr.
 • Omkostnadsersättningen är per månad och barn.


Arvodesersättning

Ålder Arvode Exempel på förhöjt arvode
0 – 12 år 6 075 kr 9 690 kr 11 513 kr 13 629 kr
13 – 19 år 7 880 kr 9 690 kr 11 513 kr 13 629 kr
 • Även här tittar man i tabellen för åldern 0-12 år.
 • Den lägsta rekommenderade ersättningsnivån är 6 075 kr och den högsta 13 629 kr. Det är ett stort spann mellan det lägsta rekommenderade och det högsta.
  Alla barn och uppdrag är olika därför finns det olika nivåer på ersättningen. Skulle det vara så att barnet har omfattande vårdbehov, t.ex. täta besök hos sjukvården eller kanske behöver mycket stöd i skolarbetet och med kompisar, så kan det vara anledningar som gör att man kan få ett högre arvode. Det förhöjda arvodet, t.ex. 11 513 kr, är då det totala arvodet som man får per månad. Det är alltså inte grundarvodet plus det förhöjda.
 • Arvodet är per månad och barn samt skattepliktigt.

Exempel 2: Placering i kontaktfamilj av ett barn, 5 år gammalt

Det cirkulär man ska titta på är SKL´s cirkulär nummer 17:54, Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL för år 2018.

Omkostnadsersättning

Ålder Omkostnadsersättning Förhöjd omkostnadsersättning
0 – 12 år 131 kr/dygn 187 kr/dygn
13 < år 150 kr/dygn 212 kr/dygn
 • Då barnet är 5 år så tittar man i tabellen för ålder 0-12 år.
 • Den lägsta rekommenderade ersättningsnivån är 131 kr/dygn och den högsta 187 kr/dygn.
 • Om vistelsen är fredag till söndag räknas det som 2 ½ dygn:
  - fredagen (½ dygn) 131/2= 65,50 kr
  - lördag och söndag 131*2=262 kr
  och lägger man ihop 65,50+262 så får man summan 327,50 kr
 • Omkostnadsersättningen är per barn och räknas per dygn.


Arvodesersättning

Ålder Arvode Exempel på förhöjt arvode
0 – 12 år 202 kr/dygn 323 kr/dygn 455 kr/dygn
13 < år 263 kr/dygn 384 kr/dygn 455 kr/dygn
 • Även här tittar man i tabellen för åldern 0-12 år.
 • Den lägsta rekommenderade ersättningsnivån är 202 kr/dygn och den högsta 455 kr/dygn.
 • På lördagar, söndagar och helgdagar utgår dubbelt arvode. Om vistelsen är fredag till söndag räknas det som 2 ½ dygn. Ersättningen för en vistelse fredag till söndag kan då räknas så här:
  - fredagen (½ dygn) 202/2=101 kr
  - lördag och söndag, dubblet arvode 202*4=808 kr
  och lägger man ihop 101+808 så får man summan 909 kr
 • Om vistelsen varar sammanhängande mer än 14 dagar, vid t.ex. skollov, ges dubbelt arvode på helger enbart inom ramen för de första 14 dagarna.
 • Arvodet räknas per dygn och barn samt är skattepliktigt.