Hur man tolkar ersättningsrekommendationerna

Varje uppdrag är unikt och det är svårt att veta vilken ersättning man får vid en placering eftersom nivån beror på uppdragets omfattning och barnets ålder. Grundtanken är dock att man inte ska ha ett uppdrag som huvudinkomst eftersom man oftast inte vet hur länge barnet eller ungdomen stannar.

För att läsa cirkulären i sin helhet hänvisar vi till SKL´s hemsida.


Exempel 1: Placering i familjehem av ett barn, 7 år gammalt

Det cirkulär man ska titta på är SKL´s cirkulär 18:60 Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningarna m.m.

Omkostnadsersättning

Ålder

Grundkostnad

Tilläggskostnad högsta skattefria
(inkl grundkostnad)

 

kronor

% av prisbasbelopp

kronor

% av prisbasbelopp

0-12 år

4 263 kr

110% 

6 006 kr

155%

13-19 år

4 844 kr

125%

6 781 kr

175%

 • Då barnet är 7 år så tittar man i tabellen för ålder 0-12 år.
 • Den lägsta rekommenderade ersättningsnivån är 4 263 kr och den högsta 6 006 kr.
 • Om barnbidraget/studiebidraget kommer direkt från försäkringskassan så dras den av från ovanstående summa.
 • Omkostnadsersättningen är per månad och barn.

Arvodesersättning

Ålder

Arvode

Exempel på förhöjt arvode

0-12 år

6 214 kr

9 913 kr

11 778 kr

13 943 kr

13-19 år

8 061 kr

9 913 kr

11 778 kr

13 943 kr 
 • Även här tittar man i tabellen för åldern 0-12 år.
 • Den lägsta rekommenderade ersättningsnivån är 6 214 kr och den högsta 13 943 kr. Det är ett stort spann mellan det lägsta rekommenderade och det högsta. 
  Alla barn och uppdrag är olika därför finns det olika nivåer på ersättningen. Skulle det vara så att barnet har omfattande vårdbehov, t.ex. täta besök hos sjukvården eller kanske behöver mycket stöd i skolarbetet och med kompisar, så kan det vara anledningar som gör att man kan få ett högre arvode. Det förhöjda arvodet, t.ex. 11 778 kr, är då det totala arvodet som man får per månad.
 • Arvodet är per månad och barn samt skattepliktigt.

Exempel 2: Placering i kontaktfamilj av ett barn, 5 år gammalt

Det cirkulär man ska titta på är SKL´s cirkulär nummer 18:61 Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL.

Omkostnadsersättning

Ålder

Grundkostnad

 
 

% av prisbasbelopp

kr/dygn

% av prisbasbelopp

kr/dygn

0-12 år

105%

134 kr

150%

191 kr

13 < år

120%

153 kr

170%

217 kr

 • Då barnet är 5 år så tittar man i tabellen för ålder 0-12 år.
 • Den lägsta rekommenderade ersättningsnivån är 134 kr/dygn och den högsta 191 kr/dygn.
 • Om vistelsen är fredag till söndag räknas det som 2 ½ dygn:
  - fredagen (½ dygn) 134/2= 67 kr
  - lördag och söndag 134*2=268 kr
  och lägger man ihop 67+268 så får man summan 335 kr
 • Omkostnadsersättningen är per barn och räknas per dygn.

Arvodesersättning

Ålder Arvode Exempel på förhöjt arvode
0 – 12 år 207 kr/dygn 331 kr/dygn 465 kr/dygn
13 < år 269 kr/dygn 393 kr/dygn 465 kr/dygn
 • Även här tittar man i tabellen för åldern 0-12 år.
 • Den lägsta rekommenderade ersättningsnivån är 207 kr/dygn och den högsta 465 kr/dygn. 
 • På lördagar, söndagar och helgdagar utgår dubbelt arvode. Om vistelsen är fredag till söndag räknas det som 2 ½ dygn. Ersättningen för en vistelse fredag till söndag kan då räknas så här:
  - fredagen (½ dygn) 207/2=103,50 kr
  - lördag och söndag, dubbelt arvode 207*4=828 kr
  och lägger man ihop 103,50+828 så får man summan 931,5 kr.
 • Om vistelsen varar sammanhängande mer än 14 dagar, vid t.ex. skollov, ges dubbelt arvode på helger enbart inom ramen för de första 14 dagarna.
 • Arvodet räknas per dygn (1/30 av månadsarvodet för familjehem) och barn samt är skattepliktigt.