Ersättning familjehem

Vid en placering utgår ekonomisk ersättning. Dess storlek beror på uppdragets omfattning och barnets ålder. Att öppna sitt hem för ett barn, ungdom eller vuxen handlar inte om pengar, utan om att man hjälper någon som behöver en trygg och stabil tillvaro.

För att läsa cirkuläret i sin helhet hänvisar vi till SKL´s hemsida, cirkulärnummer 17:52.


Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningarna m.m. för år 2018

Ersättningen är per månad och barn. Omkostnaden är nästintill skattefri och arvodet är skattepliktigt.

Rekommendationer
1. Ersättningar vid placering av barn och unga enligt SoL, LVU och LSS
2. Ersättning vid placering av förälder med barn enligt SoL, LVU och LSS
3. Ersättning vid placering av vuxen enligt SoL

1. Ersättning vid placering av barn och unga enligt SoL, LVU och LSS

Omkostnadsersättning

Ålder

Omkostnadsersättning

Förhöjd omkostnadsersättning

  0 – 12 år

3 981 kr

5 688 kr

13 - 19 år

4 550 kr

6 446 kr

Arvodesersättning

Ålder

Arvode

Exempel på förhöjt arvode

  0 – 12 år

6 075 kr

9 690 kr

11 513 kr

13 629 kr

13 – 19 år

7 880 kr

9 690 kr

11 513 kr

13 629 kr

2. Ersättning vid placering av förälder med barn enligt SoL, LVU och LSS

När en förälder placeras tillsammans med sitt/sina barn så utgår ersättning både för föräldern (se ersättningsrekommendationer nedan) och för barnet/barnen (se ersättningsrekommendationer ovan).

Omkostnadsersättning

Omkostnadsersättning

Förhöjd omkostnadsersättning

4 550 kr

6 446 kr

Arvodesersättning

Arvode

Exempel på förhöjt arvode

9 690 kr

11 513 kr

13 629 kr

3. Ersättning vid placering av vuxen enligt SoL

Omkostnadsersättning

Omkostnadsersättning

Förhöjd omkostnadsersättning

4 550 kr

6 446 kr

Arvodesersättning

Arvode Exempel på förhöjt arvode

9 690 kr

11 513 kr

13 629 kr