Ersättning familjehem

Vid en placering utgår ekonomisk ersättning. Dess storlek beror på uppdragets omfattning och barnets ålder. Att öppna sitt hem för ett barn, ungdom eller vuxen handlar inte om pengar, utan om att man hjälper någon som behöver en trygg och stabil tillvaro.

För att läsa cirkuläret i sin helhet hänvisar vi till SKL´s hemsida, cirkulärnummer 18:60.


Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningarna m.m. för år 2019

Ersättningen är per månad och barn. Omkostnaden är nästintill skattefri och arvodet är skattepliktigt.

Rekommendationer
1. Ersättningar vid placering av barn och unga enligt SoL, LVU och LSS
2. Ersättning vid placering av förälder med barn enligt SoL, LVU och LSS
3. Ersättning vid placering av vuxen enligt SoL

1. Ersättning vid placering av barn och unga enligt SoL, LVU och LSS

Omkostnadsersättning

Ålder

Grundkostnad

Tilläggskostnad högsta skattefria
(inkl grundkostnad)

 

kronor

% av prisbasbelopp

kronor

% av prisbasbelopp

0-12 år

4 263 kr

110% 

6 006 kr

155%

13-19 år

4 844 kr

125%

6 781 kr

175%


Arvodesersättning

Ålder

Arvode

Exempel på förhöjt arvode

0-12 år

6 214 kr

9 913 kr

11 778 kr

13 943 kr

13-19 år

8 061 kr

9 913 kr

11 778 kr

13 943 kr 

2. Ersättning vid placering av förälder med barn enligt SoL, LVU och LSS

När en förälder placeras tillsammans med sitt/sina barn så utgår ersättning både för föräldern (se ersättningsrekommendationer nedan) och för barnet/barnen (se ersättningsrekommendationer ovan).

Omkostnadsersättning

Grundkostnad

Tilläggskostnad högsta skattefria
(inkl grundkostnad)

kronor

% av prisbasbelopp

kronor

% av prisbasbelopp

4 844 kr

125%

6 781 kr

175%


Arvodesersättning

Arvode

Exempel på förhöjt arvode

9 913 kr

11 778 kr

13 943 kr

3. Ersättning vid placering av vuxen enligt SoL

Omkostnadsersättning

Grundkostnad

Tilläggskostnad högsta skattefria
(inkl grundkostnad)

kronor

% av prisbasbelopp

kronor

% av prisbasbelopp

4 844 kr

125%

6 781 kr

175%


Arvodesersättning

Arvode

Exempel på förhöjt arvode

9 913 kr

11 778 kr

13 943 kr