”Kravet för tillstånd behöver ta ett steg till”

Förra året blev konsulentstödd familjehemsverksamhet tillståndspliktig, något som RFF - Riksförbundet för förstärkt familjehemsvård - länge kämpat för. – Tillståndskravet är bra, men det behövs ytterligare steg i kvalitetskraven, säger Suzanne Julin, ordförande i RFF.

Publicerad 10 december 2018
Nils Öström, vice ordförande och Suzanne Julin, ordförande i RFF, vill skärpa kraven för att få tillstånd att bedriva konsulentstödd familjehemsverksamhet.

Sedan tillståndsplikten infördes i april 2017 har 460 ansökningar kommit in till IVO, Inspektionen för vård och omsorg, till och med augusti i år. Av dem är 310 behandlade och 230 har hittills fått bifall.
– Vi tycker att det är jättebra att man har infört tillståndsplikt, men fokus från IVO är att skatter är betalda och att ansvarig föreståndare har rätt utbildning och ingen förekomst i brottsregister. Vi tycker att IVO i högre grad behöver granska kvaliteten på hela organisationens sätt att rekrytera, utbilda och handleda familjehem, säger Nils Öström, vice ordförande i RFF och verksamhetsansvarig på Aleris Nåjden.

Tagit fram egna kriterier
Förbundet har tagit fram egna kriterier som måste uppfyllas för att få bli medlem. Dessa togs fram redan 2014 i väntan på tillståndsplikten.
– Vi ställer bland annat högre krav på de anställdas kompetens som finns i organisationen än vad IVO gör. Vi anser att de bör vara socionomer eller ha 180 högskolepoäng i relevanta ämnen. Det händer att vi har nekar organisationer från att bli medlemmar, eftersom vi inte ansett att de uppfyllt våra kriterier, berättar Suzanne Julin, ordförande i RFF, med en lång yrkeskarriär inom Socialstyrelsen.

Har övergått till barn
Konsulentstödd familjehemsvård startade i Sverige på 1980-talet, men var då främst inriktat på insatser till vuxna. Under 90-talet övergick de flesta konsulentstödda verksamheterna att istället jobba med barn och ungdomar.
– Idag är det bara två av våra drygt 20 medlemmar som jobbar med vuxna. Medlemmar hos oss kan man vara som privat företag, stiftelse, aktiebolag eller kommunalägt bolag, säger Suzanne Julin.

Behandlingsfamiljer behöver bli verklighet
Att kunna ge ett bra stöd till familjehemmen blir allt viktigare, eftersom placeringarna idag ofta är mer komplexa och kraven på vad familjehemmen ska klara av blir allt högre. Generellt sett är ett stort problem att familjehemmen blir för lämnade i sitt uppdrag utan möjlighet att få kontinuerlig arbetsledning, stöd och hjälp av sin uppdragsgivare socialtjänsten. En omfattande statlig utredning från 2017 (SBU rapport 265/2017) visar tydligt att familjehem, placerade barn och ungdomar samt deras biologiska föräldrar önskar ett bättre stöd under placeringen.
– En utveckling som familjehemsvården behöver är ”behandlingsfamiljer” där det finns möjlighet för en vuxen att vara hemma på heltid och försörja sig på att ta hand om det placerade barnet. Ett krävande uppdrag är svårt att kombinera med ett annat heltids arbete, säger Nils Öström.

Välfungerande samarbete honnörsord
Dagens definition av familjehem är att det inte får bedrivas yrkesmässigt vilket inte stämmer överens med verkligheten då många familjehem har sitt uppdrag som huvudsaklig försörjning men samtidigt saknar grundläggande arbetsrättslig trygghet.
Ett välfungerande samarbete mellan alla som finns runt barnet är ett honnörsord för konsulentstödd familjehemsvård. En del sammanbrott beror på att samarbetet inte har fungerat och därför är professionella familjehemskonsulenter som förstår sin roll och vad som är myndighetsutövning oerhört viktig.
– Det finns en övertro på att vi kan utreda bort sammanbrott, men vi kan minimera dem genom att finnas med under placeringen och att familjehemmen känner att får det stöd som de behöver för att klara sitt uppdrag, säger Nils Öström.

Driver utbildningsfrågor
För att hålla en hög kompetens hos de verksamma i medlemsföretagen driver RFF utbildningsfrågor för familjehemskonsulenter och arrangerar varje år utbildningar och träffar för erfarenhetsutbyte mellan familjehemskonsulenter.
– Inom RFF tror vi på utveckling av familjehemsvården genom att dela med oss av våra erfarenheter och att vi är konkurrenter har inte varit något problem säger Nils Öström.
– Det är angeläget att familjer som vill ta emot barn och ungdom är uppmärksamma på att vid val av verksamheter verkligen kolla upp att de har tillstånd. RFF:s kvalitetskriterier borgar för att konsulenter inom de verksamheter som RFF organiserar håller hög nivå, säger Suzanne Julin.

Riksförbundet för förstärkt familjehemsvård

Riksförbundet för förstärkt familjehemsvård, RFF, organiserar konsulentstödda familjehemsverksamheter i ett rikstäckande förbund i syfte att stödja, utveckla och företräda den konsulentstödda familjehemsvården.

RFF har under många år arbetat för att konsulentstödda verksamheter ska ha tillstånd för att bedriva verksamhet och införde 2014, i avvaktan på det önskade tillståndet, en certifiering av verksamheter som uppfyller kvalitetskrav uppställda av RFF.

Läs mer på rff.se

Föregående Nästa