familjehemmet.se

Du kan göra skillnad!

Det finns barn som behöver en annan familj för en tid, som kan erbjuda trygghet, värme och kärlek. Även om det bara är för en kort tid, så betyder det lilla så väldigt mycket!

Familjehemmet.se är en sida med information till dig som funderar på att bli eller kanske redan är, familjehem, jourhem eller kontaktfamilj.

Välkommen!

Ersättning kontaktperson

Som kontaktperson är man ett stöd och en vän för ett barn, en ungdom eller en vuxen. Man träffas och gör något tillsammans t.ex. promenera, fika, gå och handla, gå på bio, teater eller en fotbollsmatch. En viktig uppgift är att bryta personens isolering genom gemenskap, hjälp till fritidsverksamhet samt ge råd och stöd i vardagssituationer.

Vid ett uppdrag så utgår ersättning. Dess storlek beror på uppdragets omfattning.

Rekommendationer

Varje år ger Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ut rekommendationer kring ersättningar för familjehemsvården. Kommunerna och företagen kan använda dessa som stöd och vägledning när de tar fram sina egna riktlinjer för familjehemsvården, därför kan det se väldigt olika ut när det gäller t.ex. ersättningsnivåerna.

Ersättningsrekommendationerna är just rekommendationer. Man kan alltid försöka förhandla sin ersättning när man får ett uppdrag, om man anser att den är för låg för uppdragets omfattning.

SKL har valt att dela upp rekommendationerna beroende på om insatsen är via SoL eller LSS. Vi har dock valt att samla ersättningsrekommendationerna för kontaktperson, oavsett om det är via SoL eller LSS, på samma sida. Därav så hänvisar vi till två olika cirkulär,14:49 och 14:50.

Eftersom det ibland kan vara svårt att hitta rätt så är cirkulären något förenklade, bl.a är procent av prisbasbeloppet som står under omkostnaden, borttaget. För att läsa cirkulären i sin helhet hänvisar vi till SKL´s hemsida, cirkulärnummer 14:48, 14:49 och 14:50.


Här kan du läsa mer om omkostnadsersättning och arvode.

Omkostnadsersättning och arvode

Vid ett uppdrag utgår ersättning. Ersättningens storlek beror på uppdragets svårigheter och hur ofta man träffas. Den är uppdelad i två delar, en omkostnadsdel som nästan är skattefri och en arvodesdel som beskattas.

  • Omkostnaden ska täcka de merkostnader som uppdraget medför. Omkostnadsersättningen är varken sjukpenninggrundande eller pensionsgrundande. Man får göra avdrag i sin deklaration för den del av omkostnadsersättningen som överstiger 5 000 kronor.
  • Arvodet är lön för det uppdrag du utför och är skattepliktigt. Arvodesersättningen är sjukpenninggrundande och pensionsgrundande, men berättigar inte till tjänstepension. Uppdraget berättigar inte heller till A-kassa, semesterlön eller semesterersättning.

Beloppen i tabellen nedan inkluderar inte höjningen av omkostnadsersättningen 130 kronor per månad och uppdragstagare utan ska läggas på den ordinarie omkostnadsersättningen.


SKL cirkulärnummer 14:49

Ersättningar till kontaktperson enligt LSS för år 2015

Omkostnadsersättning

Procent av prisbasbelopp

Kronor/månad

10 %

   371 kr

25 %

   927 kr

40 %

1 483 kr

 

Arvodesersättning

Kategori

Arvode i procent av prisbasbeloppet

Kronor/månad

Kategori 1 kontakt minst en gång/vecka

10 – 35 %

   371 kr – 1 298 kr

Kategori 2 kontakt flera gånger/vecka

20 – 45 %

   742 kr – 1 669 kr

Kategori 3 kontakt i stort sett dagligen

30 – 55 %

1 113 kr – 2 040 kr


SKL cirkulärnummer 14:50

Ersättningar till kontaktpersoner för barn och vuxna enligt SoL för år 2015

Omkostnadsersättning

Procent av prisbasbelopp

Kronor/månad

10 %

   371 kr

25 %

   927 kr

40 %

1 483 kr

 

Arvodesersättning
Arvodet varierar utifrån hur omfattande och krävande uppdraget bedöms vara. 

Kategori

Kronor/månad

Kategori 1 kontakt minst en gång/vecka

   371 kr – 1 298 kr

Kategori 2 kontakt flera gånger/vecka

   742 kr – 1 669 kr

Kategori 3 kontakt i stort sett dagligen

1 113 kr – 2 040 kr

Gällande kontaktperson vid umgänge efter en dom i tingsrätt har Sveriges Kommuner och Landsting inga specifika rekommendationer gällande arvodesersättning. Om bedömning görs att insatsen är av professionell karaktär kan arvodesersättning ges i den övre delen av rekommendationen eller motsvarande lön per timme som t.ex. behandlingsassistent.


Mera läsning

Gör skillnad! - Här kan du läsa mer om de olika uppdragen
SKL´s cirkulär 08:81 - Läs om fler rekommendationer kring bl.a. ekonomi som SKL tagit fram.
"Koll på pengarna" - Framtaget av konsumentverket och kan användas som ex. vägledning när man planerar sin ekonomi.

Läs mer om ersättningar:
Ersättning familjehem
Ersättning jourhem
Ersättning kontaktfamilj